Питання до заліку з соціології для студентів ІІІ-го курсу


1. Місце і роль соціології в системі суспільствознавства. Предмет і об’єкт соціології.
2. Функції, методи, категорії соціології..
3. Етапи розвитку соціологічної науки. (Погляди О.Конта, Г.С.Спенсера, Е.Дюркгейма,
М.Вебера, В.Парето.)
4. Новітні соціологічні теорії: «теорія обміну», «раціонального вибору».
5. Символічний інтеракціонізм: «теорія систем».
6. Сутнісні риси суспільства.
7. Типологізація суспільств.
8. Характерні особливості і тенденції постіндустріального суспільства.
9. Поняття соціальної структури суспільства та її складові елементи.
10. Соціальна стратифікація.
11. Соціальні організації: структура та види.
12. Тенденції розвитку соціальної мобільності.
13. Соціальні інститути суспільства: функції та види, процеси інстітуціоналізації.
14. Соціологія конфлікту як галузь соціологічного знання.
15. Поняття "соціальний конфлікт". Функції, механізм , структура
16. Попередження та розв’язання конфліктів.
17. Стратегія виходу з конфлікту; медіація.
18. Причини та типологія конфліктів.
19. Соціальні процеси як соціологічна категорія.
20. Місце етносоціології в структурі соціологічного знання.
21. Поняття "етнос" і "нація".
22. Об'єкт та предмет економічної соціології.
23. Соціальні функції економіки.
24. Поняття предмета соціології праці та зайнятості.
25. Основні категоріальні характеристики праці.
26. Методи підвищення ефективності праці керівника та взаємодії з трудовим колективом.
27. Застосування менеджерських методів і засобів праці.
28. Політика як особливий вид соціального регулювання. Предмет соціології політики.
29. Електоральні теорії в соціології політики.
30. Предмет, проблематика, функції соціології права.
31. Соціальна природа правомірної та протиправної поведінки.
32. Функції та канали висловлювання громадської думки. Засоби масової комунікації.
33. Функції масової комунікації. Вплив на формування громадської думки.
34. Особистість як об'єкт та суб'єкт соціальних відносин.
35. Сутність процесу соціалізації.
36. Соціальним статус особистості, соціальна роль. Соціальна поведінка.
37. Соціологія молоді. Молодь як специфічна соціально-демографічна спільнота.
38. Молодіжна проблематика у вітчизняній соціології.
39. Поняття про предмет соціології сім'ї. Функції сучасної сім'ї.
40. Поняття про предмет гендерної соціології , її основні положення.
41. Сім'я та шлюб як соціальні інститути.
42. Демографічна ситуація в сучасній Україні.
43. Поняття культури в соціології. Соціальні функції культури.
44. Форми культури. Структурні елементи культури.
45. Завдання соціології науки, її предмет.
46.Напрями соціологічного дослідження науки.
47.Науково-технічний потенціал.
48.Соціологія освіти: об'єкт, предмет, соціальні функції.
49.Освіта як соціальний інститут. Реформа освіти.
50. Особливості підготовки та проведення конкретно-соціологічних досліджень.
51. Головні етапи розробки програми соціологічного дослідження та її компоненти.
52. Вибірка в соціологічному дослідженні.
53. Роль опитувань у зборі первинної інформації.
54. Анкетування як вид опитувань.
55. Інтерв'ю як вид опитувань.
56. Соціометричне опитування.
57. Спостереження та його види.
58. Технологія обробки та аналізу емпіричних даних.
59. Прогнозування соціальних явищ та процесів.
60. Методи соціологічного прогнозування.