Рекомендована література

 1. Лукашевич М.Й.Соціологія. Загальний курс. Підручник -К,2006
 2. Макєєв С.О. Соціологія. Навчальний посібник.-К, 2003
 3. Некрасов А.И.Социология. Учебное пособие.- Х.,2004
 4. Зборовский Г.Е, Прикладная социология. Учебное пособие для    вузов.-М., 2004
 5. Немировский В.Г. Общая социология. Учебное пособие для вузов.-2004
 6. Осипова Н.П. Соціологія. Навчальний посібник - Юрінком, 2003.
 7. Павличенко П.П., Литвиненко Д.А.Соціологія: Навч. посібник.- К, 2000
 8. Піча В.М. Соціологія. Загальний курс - Новий світ, 2015
 9. Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. та ін. Спеціальні та галузеві соціології - К, 2004
 10. Сірий Є.В. Соціологія - К., 2004
 11. Соціологія:   Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.Г.Городяненка.-   К., 2003
 12. Социология     в    аудитории:     искусство    коммуникации:     Научно-методическое     пособие     для     преподавателей     -     X.     Изд.центр Харьк.нац.ун-та В.Н. Каразина, 2004
 13. Социология   семьи.   Частично   аннотированньїй   библиографический указатель литературьі за 1980-2000 годьі / Отв.ред. В.Г.Городяненко, Днепропетровск: ДНУ, 2001
 14. Галкина   Т.П.   Социология   управлення:    от   группьі    к    команде: Учеб.пособие - М.: Финансы и статистика, 2003.
 15. Гречин А.С. Социология правового сознания: Учеб.пособие для вузов - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2001
 16. Григорьев С.И., Гуслякова Л.Г. Социология для социальной работы: Учебное пособие для студентов вузов и практических работников. 2-е изд., доп., перераб. - М.: Изд.Дом МАГИСТР - ПРЕСС, 2002
 17. Лукашевич Н.П. Социология труда: Учеб.пособие - К.: МАУП, 2001.
 18. "Соціологія" за ред.. В.Г. Городяненка. Київ "Академія" 2008р.
 19. В.М. Піча. "Соціологія"  Київ "Каравела" 2015р.
 20. Лукашевич М.Й. "Соціологія". Підручник. Київ 2006.
 21. Соціологія: навч.посіб. /за ред. В.І. Докаша – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2012 р.